Bromma före historien

Av Nils Ringstedt

Kategori: Tagg:

Beskrivning

Välkomna till Bromma ”före historien” och till samlad kunskap om sten-, brons- och järnålder i Bromma i Stockholm, en unik sammanfattning i bokform. Här belyses samtliga registrerade fynd från Brommas stenålder. Här berättas om nya fynd som gjorts i Bromma från brons- och järnåldern. Fynd och gravar som kan peka på intressanta sociala skillnader.
Hur många människor kan samtidigt ha bott i Bromma under yngre järnålder? Hur många samtidigt på varje från den tiden känd gård? Bebyggelsehistorien under bronsålder och framför allt om bebyggelsens framväxt under järnålder speciellt dess senare del beskrivs.
Hur tedde sig omgivningen i förhistorisk tid? Vilken påverkan hade Adelsö och Birka på Brommalandet? Det kan inte uteslutas att också Brommabor deltog i kungens hird i Birka och i vikingatåg. Fornlämningarna i Bromma redovisas stadsdel för stadsdel i en katalog med kartor. Vissa intressanta fornlämningar i Bromma redovisas mer ingående. Bromma Hembygdsförenings arbete för Brommas fornvård belyses.
Nils Ringstedt, doktor i arkeologi, med stort intresse för hembygdens fornminnen, har som fornvårdsansvarig i Bromma Hembygdsförening lockats att med entusiasm och engagemang leta upp praktiskt taget alla kända fornminnen i Bromma. Att finna dessa i ett relativt tättbebyggt samhälle har haft sina sidor. Många är försvunna eller borttagna! Glädjande är att detektivarbetet under många års strövtåg också avslöjat många tidigare okända lämningar!
Professorerna Åke Hyenstrand och Jan Svanberg bidrar avslutande med artiklar om Brommas organisation under förhistorisk tid och om rundkyrkan i Bromma och dess Albertus Pictor-målningar.

ISBN 978-91-85671-24-3
Mjukband
224 sidor
2008